Books

Kronologija : Hrvatska, Europa, svijet : politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport

Kronologija Hrvatska Europa svijet politi ka i vojna povijest religija knji evnost likovne umjetnosti znanost i tehni ki razvoj glazba film sport Usporednim kronolo kim slijedom od najstarijih nalaza ru no obra enih kamenih predmeta fosilnog ovjeka iz donjeg paleolitika u sredi njoj Africi pa do recentnih podataka o ivotu na Marsu iz godi

 • Title: Kronologija : Hrvatska, Europa, svijet : politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport
 • Author: Ivo Goldstein
 • ISBN: 9536045125
 • Page: 447
 • Format: Hardcover
 • Usporednim kronolo kim slijedom, od najstarijih nalaza ru no obra enih kamenih predmeta fosilnog ovjeka iz donjeg paleolitika u sredi njoj Africi pa do recentnih podataka o ivotu na Marsu iz 1996 godine, obra eni su svi relevantni podaci svjetske povijesti kultura, religija, politika, sport i umjetnost sa onima na hrvatskom prostoru i u Hrvatskoj Lijeva strana publikUsporednim kronolo kim slijedom, od najstarijih nalaza ru no obra enih kamenih predmeta fosilnog ovjeka iz donjeg paleolitika u sredi njoj Africi pa do recentnih podataka o ivotu na Marsu iz 1996 godine, obra eni su svi relevantni podaci svjetske povijesti kultura, religija, politika, sport i umjetnost sa onima na hrvatskom prostoru i u Hrvatskoj Lijeva strana publikacije posve ena je svijetu, a desna Hrvatskoj Na taj se, nadasve originalan, leksikografski sa et ali pregledan na in, vrlo lako mogu pratiti povijesne etape razvoja u nas i globalno Bogat slikovni materijal, kronolo ke tablice, povijesno zemljopisne karte i indeks, samo upotpunjuju dobar dojam kojeg ostavlja ovo djelo.

  • Unlimited [Business Book] Ó Kronologija : Hrvatska, Europa, svijet : politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport - by Ivo Goldstein ↠
   447 Ivo Goldstein
  • thumbnail Title: Unlimited [Business Book] Ó Kronologija : Hrvatska, Europa, svijet : politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport - by Ivo Goldstein ↠
   Posted by:Ivo Goldstein
   Published :2021-01-06T03:28:03+00:00

  About "Ivo Goldstein"

  1. Ivo Goldstein

   Od 2001 redoviti je profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Bavi se bizantologijom i hrvatskom povije u srednjega vijeka, ponajprije ranim srednjim vijekom, kao i povije u idova u Hrvatskoj te hrvatskom povije u 20 stolje a Prevodi s engleskog i francuskog Od 1984 godine dr i cijelu nastavu i ispite na kolegiju Op a povijest srednjega vijeka, kada je imenovan i efom Katedre za op u povijest srednjega vijeka pri Odsjeku za povijest, koju funkciju obna a i danas Od 1991 do 1996 godine dr ao nastavu i ispite iz predmeta Metodologija historije Povremeno je dr ao predavanja i ispite na predmetu Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku Dr ao je ili dr i nastavu i na fakultetima u Osijeku, Puli, Mostaru i Rijeci Predaje na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH U vi e navrata sudjelovao je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu Od 1988 godine predaje na postdiplomskom studiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1990 godine i na postdiplomskom studiju Kulturna povijest Jadrana pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1989 90 godine obna ao je du nost predsjednika Savjeta OOUR a Humanisti ke i dru tvene znanosti, 1990 2 bio je pro elnik Odsjeka za povijest, a od 1991 do 1996 godine predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Od 1992 6 godine voditelj je projekta Hrvatska povijest u ranom srednjem vijeku u Zavodu za hrvatsku povijest, a sudjelovao je i u projektu Hrvatska povijest sinteze pod rukovodstvom prof dr Nik e Stan i a Od 1997 sudjeluje u projektu akademika Tomislava Raukara Hrvatska povijest 1102 1526 Zajedno s ocem Slavkom napisao je Holokaust u Zagrebu 2001 , te zajedno s B Grginom Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku 2006 Urednik je i glavni autor izdanja Kronologija Hrvatska Europa svijet 1996 Suautor je zajedno s Vladimirom Ani em Rje nika stranih rije i 1999 , jedan je od sedmorice autora i osmorice lanova ure iva kog odbora Hrvatskog enciklopedijskog rje nika 2002 Autor je vi e od stotinu znanstvenih i stru nih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu Urednik je ve eg broja izdanja Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i idovske op ine Zagreb Napisao vi e scenarija za TV, povremeno sura uje kao kolumnist i na druge na ine u raznim medijima u Hrvatskoj i inozemstvu Od 1994 godine jedan od urednika godi njaka Radova Zavoda za hrvatsku povijest 1992 1997 lan Predsjedni tva Dru tva za hrvatsku povjesnicu Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2005 godine za ukupni znanstveno istra iva ki doprinos te posebno za knjigu idovi u Zagrebu 1918 1941.Djela Bizant na Jadranu 1992 , Hrvatski rani srednji vijek 1995 , Croatia A History 2000 , Holokaust u Zagrebu 2001 , idovi u Zagrebu 1918 1941 2005 , Povijest zagreba ke Klasi ne gimnazije 2007 , suautor Agneza Szabo , Rje nik stranih rije i 2007 , suautor Vladimir Ani Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku 2008 , suautor Borislav Grgin , Hrvatska 1918 2008 2008 , Dvadeset godina samostalne Hrvatske 2010 , Jasenovac i Bleiburg nisu isto 2011 , suautor Slavko Goldstein , Zagreb 1941 1945 2011

  584 Comments

  Leave a Comment