Books

Millet ve İnsan

Millet ve nsan None

 • Title: Millet ve İnsan
 • Author: Peyami Safa
 • ISBN: -
 • Page: 420
 • Format: None
 • None

  • Free Read [Spirituality Book] ↠ Millet ve İnsan - by Peyami Safa à
   420 Peyami Safa
  • thumbnail Title: Free Read [Spirituality Book] ↠ Millet ve İnsan - by Peyami Safa à
   Posted by:Peyami Safa
   Published :2020-06-04T14:16:19+00:00

  About "Peyami Safa"

  1. Peyami Safa

   1899 y l nda stanbul da do ar Servet i F nun d nemi airlerinden smail Safa n n o ludur Sivas a s rg ne g nderilen babas n n orada lmesi zerine 1901 y l nda iki ya nda yetim kalm , bu y zden Yetim i Safa ad yla an lm t r Babas z b y menin ac lar n n yan s ra, sekiz dokuz ya lar nda yakaland bir kemik hastal dolay s yla ocukluk ve ilk gen lik y llar hastane koridorlar nda ge mi tir Bilahare bu g nlerini eserlerine so ukkanl bir ciddiyetle yans tacakt r.Hastal k ve sava n yol a t madd s k nt lar dolay s yla renimini s rd remez, babas n n arkada olan Recaizade Mahmut Ekrem Marif Naz rl na veda edince onu Galatasaray Lisesi nde okutma vaadini yerine getiremez Peyami hayat n kazanmak ve annesine bakmak i in Vefa dadisi ndeki renimini yar da b rak r Keaton Matbaas nda bir s re al t ktan sonra a lan s nav kazanarak Posta Telgraf Nezareti ne girer Birinci D nya Sava n n ba lamas na kadar orada al r Daha sonra Bo azi i ndeki Rehber i ttihat Mektebi nde retmenlik yapmaya ba lar D rt y l al t bu okulda kendi abas yla Frans zcas n ilerletir 1918 y l nda a abeyi lhami Safa n n iste ine uyarak retmenlikten ayr l r ve birlikte kard klar 20 As r adl ak am gazetesinde Asr n Hik yeleri ba l alt nda yazd yk lerle gazetecilik ya am na ba lar mzas z olarak yazd bu hik yelerin tutulmas zerine Server Bedi takma ad n kullan r Peyami Safa halk i in yazd edeb de eri olmayan romanlar n Server Bedi imzas ile yay nlar Say lar 80 i bulan bu eserler aras nda Cumbadan Rumbaya roman yla, Cing z Recai polis hik yeleri dizisi en nl leridir Ayr ca ders kitaplar da yazar 1921 de Son Telgraf gazetesinde ve bilahare Tasvir i Efk r da yazar Nihayet Cumhuriyet gazetesine ge er, 1940 y l na kadar bu gazetede f kra ve makalelerini yay nlar roman tefrika eder K lt r Haftas 21 say , 15 Ocak 3 Haziran 1936 ve T rk D ncesi 63 say , 1953 1960 adlar nda iki de dergi kar r F kra yazar olarak Peyami, gazetelerin tirajlar n de i tirecek bir tesire sahiptir Vefat nda Son Havadis Gazetesi ba yazar d r ok sevdi i o lu Merve yi askerli ini yapt s ra kaybetmesi Peyami Safa y ok sarsar Bu olaydan birka ay sonra 15 Haziran 1961 de stanbul da l r Edirnekap ehitli i ne defnedilir Peyami Safa kendi kendisini yeti tirmi ender ahsiyetlerden biridir Frans zcay Frans zca gramer kitab yazabilecek kadar ve t p ilmini bir doktor kadar renmi tir 43 y l hi durmadan yazar G l bir fikir adam , romanc ve polemik idir N z m Hikmet Ran, Nurullah Ata , Zekeriya Sertel, Muhsin Ertu rul, Aziz Nesin le polemi e girmi tir Kudretli kalemi ile k sa zamanda B b li de y ld zla an Peyami muharrirlik y n n n yan nda usta bir nazariyat d r a da T rk Edebiyat n n roman tekni ini en ok geli tirmi romanc s d r F kra ve makalelerinde sa lam bir mant k dokusu ve inand r c l k g r l r Romanlar nda olaydan ok tahlile nem verir Toplumumuzdaki ahl k k nt s n , medeniyetin yaratt bocalamay , nesiller ve sosyal evreler aras ndaki at may dile getirir Z t kavramlar , duygu ve d nce tezad n ustaca i ler.

  140 Comments

  1. Tam 1943'te, Naziler galipken, Peyami'ye yakisan bir kitap! Hitler-Mussolini ovgusunun, militarizmin, korporatizmin, irkciligin, anti-semitizmin bini bin para Kendisine de baksan hastalikli, sunepenin teki Zaten cogu zaman boyle olur. Buyuk yazar, cok, cok, oyle boyle degil!


  Leave a Comment